Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm hoc 2020-2021 của trường tiểu học Kim Đồng

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm hoc 2020-2021 của trường tiểu học Kim Đồng

Lượt xem:

PHÒNG GDĐT TX BUÔN HỒ TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc An Lạc, ngày 20 tháng 7 năm 2020 THÔNG BÁO ( V/v tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 – 2021) – Thực hiện hướng dẫn số 03/HD-PGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2020 của phòng GDĐT Thị xã Buôn Hồ V/v tuyển sinh... ...
Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học

Lượt xem:

Kế hoạch đổi mới giáo dục nâng cao chất lượng dạy và học ...
Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Kế hoạch hoạt động dạy và học năm 2017

Lượt xem:

...